Для проведення досліджень використовується сучасне європейське обладнання та високоякісні реактиви, що гаранту якість та достовірність результатів.

Випробувальний центр акредитований відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC17025:2019НААУ (атестат про акредитацію №20192 09.06.2023 – 10.06.2028 р.) в сфері: мікробіологічні, мікологічні, паразитологічні, іхтіопатологічні, радіологічні, хіміко-токсикологічні випробування зразків продукції та сировини тваринного, рослинного і біотехнологічного походження.

Свідоцтво про атестацію видане Головною організацією метрологічної служби Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи засвідчує, що Дніпропетровська Регіональна Лабораторія Держпродспоживслужби відповідає критеріям атестації й атестована на право проведення робіт у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Хіміко-міко-токсикологічний відділ

Сектор атомно-абсорбційної спектрофотометрії

Дослідження продукції тваринного та рослинного походження, вітамінних
добавок, преміксів та кормів на вміст важких металів (свинець, кадмій, мідь,
цинк, миш’як, ртуть) методом ААС за допомогою атомно-абсорбційного
спектрофотометра Thermo, Solaar ААМ та С-115ПКР.

Сектор газової хроматографії

Дослідження продукції тваринного та рослинного походження, кормів для
тварин (в т.ч. для непродуктивних), зерна на вміст залишкових кількостей
пестицидів (ХОС, ФОС, карбоматна група), синтетичних піретроїдів,
поліхлорованих біфенілів методами тонкошарової хроматографії та газової
хроматографії на газовому хроматографі фірми Shimadzu.

Cектор рідинної хроматографії

Дослідження продукції тваринного та рослинного походження на вміст
Афлатоксину В1, Афлатоксину М1,та суми Афлатоксинів B1, G1, B2, G2,
нітрозамінів, бензо(а)пірену ( у воді), суми ПАВ методом ВЕРХ на рідинному
хроматографі з флюоресцентним детектором фірми Varian. Також методом
ВЕРХ визначається вміст масової частки Зеараленону за допомогою рідинного
хроматографа Shimadzu.

Сектор імуноферментного аналізу

Дослідження сировини і продукції рослинного походження, кормів для тварин
на вміст мікотоксинів (охратоксин А, зеараленон, дезоксиніваленон, фумонізин,
Т-2 токсин), продукції тваринного походження на вміст гормонів
(діетилстильбестрол), меламіну та антибіотиків (хлорамфенікол) методом ІФА
на фотометрі автоматичному ELx800.

Сектор мікологічних досліджень

Дослідження продукції рослинного походження на вміст мікотоксинів методом
ТШХ, визначення токсичності та токсичних грибів.

Сектор фізико-хімічних досліджень

Дослідження кормів, зерна, комбікормової сировини, рибної, м’ясної, молочної
продукції, продуктів бджільництва, води, алкогольних виробів, яєць, олії,
кондитерських виробів, рослинної продукції на фізико-хімічні показники згідно
нормативної документації.

Бактеріологічний відділ

Дослідження харчової продукції та кормів на показники якості та безпеки (МАФАнМ, ТАФАнМ, загальна забрудненість, БГКП, Е. Coli, ентеробактерії, ентерококи, сальмонели, токсиноутворюючі анаероби, сульфітредукуючі клостридії, Bacillus cereus, Listeria monocуtogenes, бактерії роду Proteus, Staphylococcus aureus тощо); мікробіологічні дослідження санітарно-зоогігієних показників води; діагностика бактеріальних інфекцій тварин, птахів та гідробіонтів.

Використовуючи аналізатор імунофлуоресцентний mini VIDAS®, в стислі терміни проводяться дослідження харчових продуктів та сировини на наявність патогенних мікроорганізмів:

 • Salmonella spp (кінцевий результат за 48 годин)
 • Listeria monocytogenes (кінцевий результат за 48 годин)

Відділ моніторингових досліджень та ветеринарно-санітарної експертизи

Визначення залишкової кількості антибіотиків мікробіологічним методом, проведення аналізу показників якості молока, органолептична оцінка продуктів тваринного та рослинного походження, паразитологічні дослідження риби та інших гідробіонтів.

Радіологічний відділ

Радіологічний відділ при плануванні своєї роботи та виконанні покладених на нього завдань керується вимогами Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Норм  радіаційної безпеки України (НРБУ-97), «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», Про затвердження Державних гігієнічних
нормативів  «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію -137 та стронцію -90 у продуктах харчування та питній воді». Радіологічний відділ проводить такі дослідження:

 • радіометричні вимірювання дози фонового іонізуючого випромінювання
  (Гамма фон) на приладі радіометр МКС -07 « ПОШУК». Вимірювання
  природного радіаційного фону проводиться над земельними ділянками на
  відкритій місцевості , що розташовані на відстані 15-20 м. від будівельних та
  інших споруд – робиться це для виключення можливого впливу техногенно-підсилених джерел природного походження (будівельних матеріалів, тощо), а також дослідження приміщень, забудов на виявлення підвищеного рівня радіаційного фону внаслідок виявлення джерела радіоактивного
  випромінювання.
 • визначення питомої активності цезію -137 та стронцію -90 проводиться
  на приладах спектрометрах УСК «Гамма Плюс» та МКС -01А «Мультирад».

Радіаційне забруднення навколишнього середовища обумовлює необхідність проведення постійного спектрометричного контролю сировини, а також продукції тваринного та рослинного походження на вміст
радіонуклідів. Основною метою радіологічного контролю продукції тваринного та рослинного походження є визначення дотримання виробниками необхідних умов одержання чистої продукції на радіоактивно
забруднених територіях, що є передумовою обмеження надходження радіонуклідів в організм людини та зниження дози внутрішнього опромінення населення України. При проведенні радіологічного контролю
головна увага приділяється визначенню довго живучих ізотопів цезію -137 та стронцю-90 радіонуклідів техногенного походження , які потрапляють в організм аліментарним шляхом та формують дозу внутрішнього опромінення.

Відділ моніторингових досліджень та ветеринарно-санітарної експертизи

Відділ організовує забеспечення лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках м.Дніпро розчинами і реактивами для проведення досліджень продукції тваринного та рослинного походження .

Відділ епізоотологічного моніторингу та оцінки ризику

Проводить епізоотичне розслідування та організацію ліквідації інфекційних захворювань; аналізує причини виникнення інфекційних та інших хвороб тварин, розробляє та надає рекомендації щодо захисту життя і здоров’я людей та тварин від ризиків; узагальнює статистичні звіти, оцінює ризики.

Відділ імунологічних та молекулярно – генетичних досліджень

Діагностика інфекційних хвороб тварин різних видів на бруцельоз, лейкоз, лептоспіроз, лістеріоз, інфекційний епідидиміт, сап та парувальну хворобу коней методами РБП, РЗК, ІФА, РМА, РІД, РТЗК. Виявлення ДНК/РНК збудників інфекційних хвороб тварин та птиці, а саме АЧС, КЧС, Грип, хвороба Ньюкасла та інші, методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) в режимі реального часу (ПЛР-РЧ). Дослідження харчової продукції , кормів та сировини на визначення генно-модифікованих організмів(ГМО) методом ПЛР.

Вірусологічний відділ

Діагностика вірусних хвороб тварин та птиці (сказ у свійських та диких тварин, хвороба Ауєскі, хламідіози, орнітоз у птиці, африканська чума свиней, класична чума свиней, грип птиці, ньюкаслська хвороба птиці, віспа птиці, інфекційний ларинготрахеїт) з ідентифікацією вірусу та специфічних антитіл методами РІФ, ІФА, РЗГА, РЗК.

Патоморфологічний відділ

Патологоанатомічні та патоморфологічнідослідження патологічного матеріалу, ізольованих органів на захворювання інфекційної та незаразної етіологіїз використанням сучасної гістологічної техніки. Діагностичні дослідження патологічного/біологічного матеріалу від тварин та птиці на нематодози, трематодози, цестодози, протозоози, арахно-ентомози.

Відділ досліджень факторів навколишнього середовища

Дослідження параметрів мікроклімату, освітленості, рівнів звуку (шуму), вібрації, інфразвуку, ультразвуку, електромагнітних полів, повітря робочої зони, атмосферного повітря та повітря закритих приміщень.

Відділ  внесено до інформаційного переліку лабораторій Державної служби України з питань праці, атестованих на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (хімічні та фізичні фактори трудового процесу, важкість та напруженість праці для проведення атестації робочих місць) .